Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
19.12.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 20.12.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Nagrada CBCG


Godišnja nagrada Centralne banke

Povodom obilježavanja 11. aprila - Dana Centralne banke Crne Gore, dodjeljuje se Godišnja nagrada za najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije. Cilj dodjele nagrade je stimulisanje razvoja naučne misli i afirmacija mladog stručnog kadra u Crnoj Gori.

Nagrada se dodjeljuje za radove koje su crnogorski državljani odbranili u prethodnoj kalendarskoj godini na fakultetima i univerzitetima u Crnoj Gori. Odluku o dodjeli nagrade donosi Komisija koju imenuje guverner Centralne banke. Komisiju čine eminentni profesori ekonomskih nauka.

Godišnja nagrade Centralne banke sastoji se od plakete i novčanog dijela, koji za svaku godinu utvrđuje guverner Centralne banke.

Očekujemo da će se mladi ekonomisti sve više opredjeljivati da rade teme iz centralnog bankarstva, monetarne politike i teorije, bankarstva, supervizije i drugih povezanih tema.


Na osnovu čl. 4 i 5 Pravilnika o dodjeli Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore (br. 0102-3480/1 od  27. 7. 2011. i broj  0102-3480/2 od 22. 1. 2013. godine), Centralna banka Crne Gore, raspisuje

KONKURS

za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu

I. U cilju stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 11. aprila – Dana Centralne banke Crne Gore, Centralna banka Crne Gore dodjeljuje Godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

II. Novčani iznos Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu, po kategorijama iznosi :

1. diplomski rad             2.000,00 €
2. magistarski rad         3.000,00 €
3. doktorski rad              4.000,00 €

III. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini odbranili diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori.

Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore i članovi Savjeta Centralne banke nemaju pravo učešća na konkursu za dodjelu Godišnje nagrade.

IV. Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili  putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: "Za Godišnju nagradu za 2014. godinu", najkasnije do 20. februara 2014. godine. Radovi koji se dostave nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

Radovi  se dostavljaju u papirnoj i elektronskoj formi (CD), a uz radove, učesnici su dužni da uz prijavu, dostave ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu, biografske podatke i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

V. Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana Rješenjem guvernera Centralne banke.

VI. Komisija može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta.

VII. Svi učesnici će biti pismeno obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.


DOBITNICI GODIŠNJE NAGRADE

2014.

Nagradu za najbolji magistarski dobila je Sanja Jaredić za rad “Uticaj kontrolinga na uspješnost poslovanja banke sa osvrtom na bankarski sektor Crne Gore“ odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Nagradu za najbolji diplomski rad dobila je Milena Marinović, za rad “Međuzavisnost kamatne stope, inflacije i monetarna stabilnost“, odbranjen na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Mediteran.

2013.

Nagradu za najbolji magistarski rad ravnopravno dijele Vera Kostić za rad “Upravljanje portfolio rizikom u bankarstvu – specifikacija kreditnog portfolija“ odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i Jelena Marković za rad „Strategija kreditiranja u sektoru stanovništva“, odbranjen na Ekonomskom fakultetu Podgorica, Studije menadžmenta, Univerziteta Crne Gore.

Nagradu za najbolji diplomski rad dobila je Marija Bulatović, za rad “Monetarna politika Centralne banke Crne Gore“, odbranjen na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica.

Za kategoriju najboljeg doktorskog rada nije bilo prijava za Godišnju nagradu za 2013. godinu.

2012.

Nagradu za najbolji magistarski rad pod nazivom Uticaj Bazela II na procikličnost finansisjkog sektora: slučaj zemalja u razvoju odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Udinama dobio je Dario Grbović.

Nagradu za najbolji diplomski rad pod nazivom Dolarizacija kao režim monetarne politike – Slučaj Crne Gore dobio je Oleg Sekulović, student Beogradske bankarske akademije na Univerzitetu Union u Beogradu.

2011.

Nagradu za najbolju doktorsku disertaciju „Modeli višekriterijumske analize za rangiranje banaka“ odbranjenu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore dobila je Zdenka Dragašević.

Nagradu za najbolji magistarski rad ravnopravno dijele Ivana Jovanović za rad „Upravljanje pasivom banke“ odbranjen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i Adnan Džanković za rad „Operacije na otvorenom tržištu u razvijenim zemljama“, takođe odbranjen na Ekonomskom fakultetu državnog univerziteta.

Nagradu za najbolji diplomski rad pod nazivom „Centralno bankarstvo u Crnoj Gori u aktulenim kriznim okolnostima“ dobila je Marijana Šćekić, studentkinja Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

2010.

Nagradu  za najbolji doktorski rad ravnopravno dijele Jelena Janjušević za rad «Savremeni modeli alokacije kapitala – analiza na primjeru Crne Gore (prezentacija rada)» odbranjen na Ekonomskom i Aneta Spaić za rad «Ostvarivanje uniformnosti u primjeni prava», odbranjen na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Nagradu za najbolji magistarski rad pod nazivom «Elektronsko bankarstvo sa klijentima i za njihov račun – osvrt na bankarski sektor u Crnoj Gori», dobila je Gordana Dedeić.

U kategoriji najboljeg diplomskog rada, nagrađen je student Fakulteta za poslovne studije Univerziteta „Mediteran“ Marin Radojević za rad «Ciljevi i strategija monetarne politike».

2009.

Nagradu za najbolji magistarski rad pod nazivom «Mogućnosti uvođenja kastodi poslova na crnogorskom tržištu kapitala» dobila je mr Zdenka Bulatović.

Nagradu za najbolji diplomski rad pod nazivom «Uloga marketinga u savremenom bankarstvu na primjeru NLB Montenegrobanke» dobila je dipl. ekonomista Bilgena Pačariz.

2008.

Nagradu za diplomski rad «Kreditni rizici u bankarstvu» dobila je dipl. ekonomista Iva Asanović.

2007.

Nagradu za diplomski rad «Rizici u bankarstvu» dobio je dipl. ekonomista Nikola Mićunović.

 

 

 

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski